اخبار و مطالب

نمایشگاه بین المللی تاسیسات سال ۱۳۹۸

این نمایشگاه با بیش از ۱۲۰۰۰ نفر بازدید کننده از اقشار متخصص در زمینه ساختمان و تاسیسات این فرصت و امکان را برای شرکت پیشگامان تلاش و تدبیر ایجاد نمود تا با فراهم آوردن بستری مناسب ارتباطاتی را ایجاد نماید تا بتواند برخی از خدمات و محصولات خود را در اختیار علاقه مندان و مخاطبان خود در سراسر کشور عزیز و پهناورمان ایران قرار دهد.
در ادامه نیز می توانید بخشی از تصاویر این نمایشگاه را مشاهده کنید.

Example of resizing an image