اواپراتورها

acld

ایرکولرهای صنعتی

ایرکولرهای صنعتی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که پاسخگوی عمده‌ی نیازهای برودتی سردخانه‌های بزرگ و متوسط اعم از سردخانه‌های محصولات منجمد و فوق سرد تا سردخانه‌های محصولات تازه مانند سبزیجات و میوه‌های فصلی باشند. با این حال امکان ساخت این دستگاه‌ها متناسب با نیازهای خاص مشتریان نیز وجود دارد.

clbt3

ایرکولرهای فریونی

ایرکولرهای صنعتی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که پاسخگوی عمده‌ی نیازهای برودتی سردخانه‌های بزرگ و متوسط اعم از سردخانه‌های محصولات منجمد و فوق سرد تا سردخانه‌های محصولات تازه مانند سبزیجات و میوه‌های فصلی باشند. با این حال امکان ساخت این دستگاه‌ها متناسب با نیازهای خاص مشتریان نیز وجود دارد.

Example of resizing an image